Y Ü K L E N İ Y O R


SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5179 Sayılı Gıda Kanunu ve sair diğer meri kanun ve yönetmeliklerle ilgili maddeleri, ilgili genelgeler çerçevesinde çalışma prosedürlerinin doğru yapılmasından sorumludur. Teknik, idari ve mesleki işlerde ilgili kurum içi ve kurum dışı birimlerle koordineli olarak çalışmayı sağlar.

2) Halkı sağlık konularında bilinçlendirmek üzere düzenlenecek toplantılar ve projelerde ilgili birimlerle iş birliği içinde olmak.

3) İlçe genelinde gerekirse diğer ilgili kamu kuruluşları ile iş birliği yapılarak koruyucu hekimlik çalışmalarında bulunmak.

4) Belediye sınırları içinde gerçekleşen ölüm olaylarında ölüm tutanaklarının tutulması, gerekli bilgilerin İlçe Nüfus Müdürlüğüne bildirilmesi, cenaze sahiplerine gerekli bilgilerin verilmesi, fethi kabir için müracaat eden vatandaşlara doktor kanaatine göre izin verilme işlemlerinin yapılması, defin ve nakil için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak.

5) Cenaze hizmetleri ile ilgili İlçe Belediyesi görev alanına giren hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak.

6) İhtiyaç duyulan ilaç, sağlık malzemeleri, medikal araç ve gereçlerin en ekonomik şekilde, istenen kalite nitelik ve zamanda tedarik edilmesi için gerekli bilgilerin ilgili birimlere bildirilmesi ve organizasyonun yapılmasını sağlamak.

7) Belediye sınırları dahilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevinin yerine getirilmesi, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan tam bir iyilik halinde yaşamaları için gerekli olan faaliyetlerin ve hizmetlerin planlanması, ilgili diğer müdürlük ve kuruluşlar ile iş birliği yapılmasını sağlamak

8) Memur ve işçi personelin kendileri, memurların bakmakla yükümlü oldukları kişilere muayene ve tedavi hizmeti vermek.

9) İlçe sınırları içerisinde toplum sağlığı açısından gıda üreten ve satan iş yerlerini denetlemek, gıda ve iş yeri hijyeni konularında eğitim vermek.

10) Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ait hizmetleri yürütmek.

11) Bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek.

12) Oluşturulan komisyonlara katılarak görev alanı ile ilgili incelemeleri yapmak.

13) İlçe sınırları içindeki esnafın 3 ayda bir esnaf muayene karnesi vizelerini yapmak, gerekli yönlendirme ve uyarılarda bulunmak görevlerimiz arasındadır.