Y Ü K L E N İ Y O RKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Söğüt Belediyesi tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Belediyemiz nezdinde kişisel verileriniz, gerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın kurumumuza yüklemiş olduğu sorumluluklar çerçevesinde; Kanun’un temel ilkelerine bağlı kalmak kaydıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olacak şekilde tarafımızca veya görevlendireceğimiz gerçek/tüzel kişi veri işleyenlerce işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz aşağıda belirtilen durum ve koşullardaki işleme amaçlarımız doğrultusunda işlenmektedir:

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek ,
 • E-belediye sistemimizdeki hizmetlerimizin yürütülmesi,
 • Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve belediyemize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi,
 • Elektronik ortam ve platformlarda (internet/e-belediye vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Ses ve arama kayıtları çağrı merkezlerimizle ya da belediye telefonlarımızla iletişim sağlanması halinde iletişimin tespiti ve içeriğin belirlenebilmesi,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması, ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması ,
 • İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatlerinin korunması ,
 • İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,
 • Belediyemiz ve belediyemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Vatandaş memnuniyet değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi,
 • İç denetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ,
 • İlgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi (Mahkemeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İçişleri Bakanlığı vb.),
 • Bilgi ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi,
 • Taleplerinizin karşılanması ve talep durumu ve sonucu hakkında sizleri bilgilendirmek,
 • Kurumsal internet sitemiz ve mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın bilgilerini teyit etmek,
 • Çağrı merkezi üzerinden yapılan bildirimlerde kişiyi tespit ve talep ile ilgili gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet, istek ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla işlenebilecektir

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, belediyecilik faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla belediyemizin meşru menfaatlerine yönelik hukuki sebebine dayalı olarak Belediyemiz tarafından;

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili sair kanun/mevzuatlar uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen belediyecilik işlemlerine ilişkin tüm beyanname/bilgilendirme formları ve sair belgelerle,
 • Belediyemiz hizmet birimleri,
 • E-Belediye işlemleri, mobil uygulamalar,
 • Çağrı Merkezi, sosyal medya, kameralar gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır .

Kişisel veriler, kurum faaliyetlerinin sürdürebilmesi için KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenebilmektedir.

Bu kapsamda  işlenen kişisel verilerinizin temininde ;
5393 Sayılı Belediye Kanunu,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
2019/12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Genelgesi,
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,

 • Kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek hukuki sebebiyle yetki kamu kuruluşlarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, alt yüklenicilerimize, bağlı iştiraklerimize, işbirliği halinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara
 • Sözleşmenin ifası hukuki sebebi ihale yapılan şirketlere,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla,
 • Yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi, satış, pazarlama gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle,
 • İlgili mevzuatlar ve hukuki yükümlülüklerimiz gereğince resmi kurumlarla aktarılabilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları

Belediye bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler Kanun’un 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Detaylı bilgi için Belediye KVKK Politikası adresinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikamızı inceleyebilirsiniz.

SÖĞÜT BELEDİYESİ
İnternet Adresi : www.sogut.bel.tr
Telefon Numarası : 0 (228) 361-3276
E-Posta Adresi: 
KEP Adresi: 
Adres : Orta Mah. Eskişehir Cad. No:16 Söğüt / BİLECİK