Y Ü K L E N İ Y O R


MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ


Görev ve Sorumlulukları

Başkanlık tarafından onaylandıktan sonra ilgili firmalara tebligat yapmak, sözleşmeler hazırlamak ve sonuçlarını takip etmek,

Temin edilen malzemelerle ilgili tahakkuk evraklarını hazırlayıp Mali Hizmetler Müdürlüğüne iletmek,

Belediyemiz bünyesindeki müdürlüklerce alımı gerçekleştirilecek mal, hizmet, yapım ve danışmanlık hizmeti alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesine göre doğrudan temin ve istisnalar başlıklı 3. maddesine göre tedarik edilmesinde piyasa araştırmasının yapılması ve sekretarya hizmetlerini vermek,

Belediye merkezinin ve dış birimleri bünyesinde verimli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına yönelik genel hizmetlerin yürütülmesini sağlamak

Kurum faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli her türlü demirbaş eşya, büro makinesi, mobilya ve mefruşat, basılı kâğıt ve kırtasiye ile belediyenin ihtiyacı olan yedek parça, hammadde, yarı mamul v.b. diğer malzemelerin onaylanan iş planları uyarınca istenilen özelliklerde ve asgari maliyetle zamanında temini ve ilgili birimlere ulaştırılması çalışmalarını kontrol etmek

Araçların bakım- onarım hizmetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi için standartlara uygun satın alınan yedek parça ve malzemeleri muayene ederek teslim almak

Ambar giriş-çıkışını bilgisayar ortamında yapmak

Araçların sigorta işlemleri ve periyodik bakımlarının yapılmasını sağlamak

Yıl sonunda maliyet çalışması yaparak, ekonomik ömürleri dolmuş araçların 237 Sayılı taşıtlar kanununa göre kayıttan düşürülmesi işlemlerini yürütmek

Belediyenin terkin ve diğer yollarla hurdaya ayrılan malzemelerini toplayarak muhafaza etmek

Birime kurum içi ve kurum dışından gelen evrakların, dilekçelerin kayıt, dosyalama, arşivleme ve yazışma işlemlerinin sağlamasını yapmakla görevlidir.

Satın alma Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı’na karşı sorumlu olup;

a) Belediye Başkanı’nın gözetimi ve denetimi altında, mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini, organizasyonunu, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasını, iş ve işlemlerin yeniden tanzimine ilişkin dahili düzenlemeleri yapmak,

b) Müdürlüğü için, Başkanlığın gayeleri, politikaları, bütçeleri ile uyumlu hedefler planlar, programlar geliştirir ve verilen sorumluluğa göre icraatlarda bulunmak,

c) Emrindeki elemanlara iş tariflerini açıklar, inisiyatifleri ve yetkilerini kullanmayı sağlamak,

ç) Müdürlüğün görev alanı içerisinde ihale iş ve işlemlerin, ihale mevzuatı çerçevesinde yapılmasını sağlamak,

d) Müdürlük personelinin atama, yer değiştirme, ödüllendirme ve cezalandırma hususlarını Personel Müdürlüğü ile işbirliği yaparak yerine getirmek,

e) Ekonomik üretkenlik, yüksek verimlilik ve performans arttırıcı etki oluşturmak amacıyla mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde bütçe uygulamalarını sağlamak,

f) Hizmetlerin mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden Belediye Başkanı’na karşı sorumludur.

g) Bilgi edinme yasası ve diğer yasalarda belirtilen konularla ilgili verilen dilekçelere en geç 15 iş günü içerisinde yazılı cevap vermek,

ğ) Resmi gazetede çıkan ve müdürlüğünü ilgilendiren kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri arşivlemek,

h) Emrinde çalışan memurların, izin, vizite günlük görev çizelgelerini takip etmek,

ı) Personeli bilgilendirmek amacı ile hizmet içi eğitim yapmak ve buna dair tutanak tanzim edip, dosyada saklamak.

i) Gider bütçesini hazırlamak ve mali hizmetler müdürlüğüne göndermek, harcamaları usulüne uygun olarak yapmak ve bütçe ilkelerine riayet etmek,

j) Stratejik plan, performans programı, toplam kalite yönetimi ve coğrafi bilgi sistemi uygulamalarında müdürlüğün sorumlu olduğu hususları uygulamak, müdürlüğe ait işleri zamanında yerine getirmek, arşiv sistemini düzenli bir şekilde yürütmek.