Y Ü K L E N İ Y O R

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

Söğüt Belediyesi

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Kent halkına hizmetin daha etkin ve verimli ulaştırabilmesi için itfaiye teşkilatı ile ilgili planların yapılmasını, faaliyet ve personellerin organize edilmesini, yönlendirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,
 2. İtfaiye Amirlikleri ve sevk merkezi arasındaki haberleşme ve eş güdümü sağlamak,
 3. Olaylara etkin bir şekilde müdahale edilerek can ve mal kaybının en aza indirilmesini sağlamak,
 4. Olası felaketlere karşı halkı ve kurum çalışanlarını bilinçlendirmek amacıyla eğitim programları hazırlanmasını sağlamak,
 5. Kentin nüfus artışı ve buna bağlı büyüme ile diğer faktörleri dikkate alarak etkili bir itfaiye hizmetinin gerektirdiği personel, bina, araç ve malzemelerin temin edilmesini sağlamak,
 6. Şehrin içindeki semtlere göre yangına ulaşım planlarının hazırlanmasını sağlamak,
 7. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuata uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.Kadro cetvellerini hazırlama ve yapılacak değişiklikleri gerçekleştirme faaliyetlerini koordine etmek,

(5) Yetkileri:

 1. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkilidir,
 2. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen bütçe ve programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, önlemler alma ve uygulatma yetkisi,
 3. Müdürlükler ile yazışmalarda 1. derece imza, her türlü belge ve suretleri onaylama yetkisi,
 4. Müdürlüğü ile ilgili personel atanmasında, terfi ve nakilde, ödül, takdirname gibi personel işlemleri için öneride bulunma yetkisi,
 5. Müdürlüğe bağlı çalışan personeli denetleme ve karşılaştıkları aksaklıkları giderme yetkisi,
 6. Sorumlu olduğu tüm personelin yıllık izin zamanlarını tespit etme, mazeretlerine binaen mazeret izni verme yetkisi,
 7. Müdürlüğe bağlı çalışan personele fazla çalışma yaptırmada Başkanlık makamına öneride bulunma yetkisi,
 8. Müdürlüğü ile ilgili satın alma, ihale ve sözleşmelerin gerçekleştirilmesinde yetkisi bulunur.

(6) Sorumluluğu:

a) Kendisine bağlı Amirliğin çalışma programının hazırlanmasında, organize edilmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesinden birinci derecede sorumludur.
b) İlgili belge ve evrakların dosyalanmasında, korunması ve arşivlenmesinde birinci derecede sorumluluk sahibidir.
c) Kendisinin ve çalışanlarının kullandığı malzeme ve donanımın standartlara uygun kullanımından, korunmasından sorumludur.