Y Ü K L E N İ Y O R


İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ

BİLECİK İLİ SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1.İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

            Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait, ” Türkmenbaşı Mahallesi, Süleymanşah Caddesi, No:1 Ertuğrulgazi Türbesi yanındaki 500 m2 alanın Çay Bahçesi ve Yörük Çadırı olarak işletilmesi amacıyla kiralanması için ihaleye çıkartılması işidir.

2.ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhaleye ait şartname mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir, ayrıca 300,00 (Üçyüz Türk Lirası) TL bedel ile satın alınabilir.

3.İHALE TARİHİ, SAATİ, YERİ VE USULÜ:

            İhale 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14.30’da Orta Mahalle, Eskişehir Caddesi No: 20 Söğüt Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Katındaki Belediye Encümeni toplantı salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4.İŞİN SÜRESİ, İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ İLE TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

            İşyerinin kiralama süresi 120 ay olup, işyeri teslim tarihinden itibaren işe başlanacaktır. İşyerinin muhammen bedeli aylık 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) olup yapılacak kira ödemeleri aylık olarak, içinde bulunan ay içerisinde ödenecektir, geçici teminat tutarı 36.000,00 TL(Otuzaltıbin Türk Lirası) ’dir.

5.İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ARANILAN BELGELER:

5.1. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

5.2. İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

 1. b) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı DİK’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecek olup, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu,
 1. c) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
 1. d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 1. f) İhaleye katılan iştirakçinin Belediye’ye borcunun bulunmadığını gösterir Belediye Başkanlığımızdan alınmış vergi borcu yoktur belgesi.
 1. g) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun İletişim bilgileri formu
 1. h) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun yer görme belgesi

i)İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun doküman satın alındığına dair belge

ı)Kanuni ikametgah belgesi

j)İhale dökümanları kapsamında satın aldığı imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı

 1. k) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge
 1. l) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun son bir yıl içinde hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmediğini gösterir taahhütname,

m)Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı sureti, Tüzel kişilerde vergi levhası sureti,

İsteklilerin, içerisinde istenen belgelerin asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin bulunduğu ihale başvuru dosyalarını 26/04/2023 tarih ve saat:12:30’a kadar Söğüt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve iştirak belgesi almaları zorunludur.  

6.DİĞER HUSUSLAR

a)İsteklilerin ihaleye ait dokümanlarını almaları zorunludur.  Dökümanları (Şartname) satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.

b)İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 1. c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilan olunur.
İhale Tarihi ve Saati26 Nisan 2023, 14:30
İlgili Birim / MüdürlükYAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Durumu Sonuçlandı
Son Müracaat Tarihi26 Nisan 2023, 12:30