Y Ü K L E N İ Y O R


HANLI PAZAR İHALE İLANI

BİLECİK İLİ SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

1.İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI, İHALE TARİHİ, SAATİ, YERİ VE USULÜ, İŞİN SÜRESİ, İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ İLE TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:
İhale Orta Mahalle, Eskişehir Caddesi No: 20 adresinde Söğüt Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Katındaki Belediye Encümeni toplantı salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

S.
NO
İhaleye Konu Taşınmazın AdresiTaşınmazın NeviTaşınmaz m² (Bürüt)Kiralama SüresiMuh. Kiralama Bedeli
(TL)
Geçici Teminat Bedeli
(TL)
İhale Tarih ve Saati
1Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Satış Yeri22,36 m²
 
3 Yıl

6.050,00
(aylık)


6.534,00

20/12/2023 –  11:30
2Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80/4 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Satış Yeri

21,84 m²
 

3 Yıl


6.050,00
(aylık)


6.534,00

20/12/2023 –  12:00
3Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80/5 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Satış Yeri

21,84 m²
 

3 Yıl


6.050,00
(aylık)


6.534,00

20/12/2023 –  13:30
4Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80/6 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Satış Yeri

21,84 m²
 

3 Yıl


6.050,00
(aylık)


6.534,00

20/12/2023 –  14:00
5Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80/7 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Satış Yeri

21,84 m²
 

3 Yıl


6.050,00
(aylık)


6.534,00

20/12/2023 –  14:30
6Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80/8 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Satış Yeri

21,84 m²
 

3 Yıl


6.050,00
(aylık)


6.534,00

20/12/2023 –  15:00
7Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80/12 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Satış Yeri

25,49 m²
 

3 Yıl


6.050,00
(aylık)


6.534,00

20/12/2023 –  15:30
8Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80/13 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Satış Yeri

22,68 m²
 

3 Yıl


6.050,00
(aylık)


6.534,00

20/12/2023 –  16:00
9Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80/15 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Çay Bahçesi23,22  m² kapalı alan   30 m² açık alan
 
3 Yıl
12.350,00
(aylık)


13.338,00

20/12/2023 –  16:30

2.ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI
İhaleye ait şartname mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir, ayrıca 300,00 (Üçyüz Türk Lirası) TL bedel ile satın alınabilir.

3.İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ARANILAN BELGELER:
3.1. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.
3.2. İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,
b) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı DİK’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecek olup, idari şartname ekinde yer alan Teklif Mektubu,
c) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan iş ortaklığı beyannamesi,
f) İhaleye katılan iştirakçinin Belediye’ye borcunun bulunmadığını gösterir Belediye Başkanlığımızdan alınmış vergi borcu yoktur belgesi.
g) İdari şartname ekinde yer alan iletişim bilgileri formu
h) İdari şartname ekinde yer alan yer görme belgesi
i) İdari şartname ekinde yer alan ihale dokümanlarının satın alındığına dair belge
ı) Kanuni ikametgah belgesi
j) İhale dökümanları kapsamında satın aldığı imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı
k) İdari şartname ekinde yer alan ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge
l) İdari şartname ekinde yer alan son bir yıl içinde hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmediğini gösterir taahhütname,
m) Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı sureti, Tüzel kişilerde vergi levhası sureti,
İsteklilerin, içerisinde istenen belgelerin asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin bulunduğu ihale başvuru dosyalarını 20/12/2023 tarih ve saat 10:00’a  kadar Söğüt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur.
 
4.DİĞER HUSUSLAR
a) İsteklilerin ihaleye ait dokümanlarını almaları zorunludur, satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.
b) İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
c) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilan olunur.

AŞAĞIDAKİ İHALEYE KATILIM OLMADIĞINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.

8Bilecik İli Söğüt İlçesi Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi  Cad. No:80/13 (30LIID1 Pafta 321 Ada 573 Parsel)Hediyelik Eşya ve Yöresel Ürünler Satış Yeri22,68 m²3 Yıl6.050,00
(aylık)
6.534,0020/12/2023 –  16:00