Y Ü K L E N İ Y O R


ÇSM ÇAY BAHÇESİ

1.İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait, ” Tapunun 69 Ada 1 parselde bulunan, Orta Mh. İstiklal Cd. No:2 adresinde işyerinin çay bahçesi (Çelebi Sultan Mehmet Çay Bahçesi) olarak kiralanması amacıyla ihaleye çıkartılması işidir.

2.ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhaleye ait şartname mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir, ayrıca 100,00 (Yüz Türk Lirası) TL bedel ile satın alınabilir.

3.İHALE TARİHİ, SAATİ, YERİ VE USULÜ:

İhale 04 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 11.00’da Orta Mahalle, Eskişehir Caddesi No: 20 Söğüt Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Katındaki Belediye Encümeni toplantı salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

4.İŞİN SÜRESİ, İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ İLE TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI:

İşyerinin kiralama süresi 36 ay olup, işyeri teslim tarihinden itibaren işe başlanacaktır. İşyerinin muhammen bedeli aylık 9.500,00 TL (Dokuzbinbeşyüz Türk Lirası), geçici teminat tutarı 10.260,00 TL(Onbinikiyüzaltmış Türk Lirası) ’dir.

5.İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ARANILAN BELGELER:

Madde 7- Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi.

b) Teklifler açık artırım usulü ile yapılacak olup istekli tarafından teklif mektubu düzenlenmeyecektir.

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

f) İhaleye katılan iştirakçi Belediye’ye borcunun bulunmadığını belgeleriyle ibraz edecektir.

g) İhaleyi kazanan istekli sözleşme imzalandıktan sonra kiralamış olduğu işyeri ile ilgili olarak ruhsat olmak zorundadır.

6.DİĞER HUSUSLAR

a)İsteklilerin, istenen belgeleri ihale saatinden önce 04/01/2023 tarih ve saat 11:00’a kadar Söğüt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve ihaleye ait dokümanlarını almaları zorunludur.

b)Şartname satın almayanlar ihaleye teklif sunamazlar.

c)İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilan olunur.

İhale Tarihi ve Saati04 Ocak 2023, 11:00
İlgili Birim / MüdürlükYazı İşleri Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlandı
Son Müracaat Tarihi04 Ocak 2023, 11:00