Y Ü K L E N İ Y O R


BİTÜM İHALESİ

BİLECİK İLİ SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

1.İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Söğüt Belediye Başkanlığı demirbaşında kayıtlı olan 200 ton bitüm, taşınır mal satışı kapsamında 2886 Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırım usulü ile satış için ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgileri aşağıda yer almaktadır.

2.ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI

İhalelere ait şartnameler mesai saatleri dâhilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir, ayrıca her bir şartname 500,00 (Yüz Türk Lirası) TL bedel ile satın alınabilir.

3.İŞİN SÜRESİ, İŞE BAŞLAMA VE BİTİRME TARİHİ İLE TAHMİN EDİLEN BEDEL, GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI, İHALE TARİHİ, SAATİ, YERİ VE USULÜ :

Her  bir sözleşmenin süresi 1 ay olacak olup, sözleşme imzalandıktan itibaren 30 gün içinde bitüm işlemleri yapılarak teslim alınacaktır.

Bitüm muhammen satış bedeli, geçici teminat bedeli, ihale tarihi, saati, yeri ve usulüne ilişkin bilgiler şöyledir:

İhaleler Orta Mahalle, Eskişehir Caddesi No:20 Söğüt Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 2. Katındaki Belediye Meclis Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

CinsiMiktarMuhammen Bedel (TL)Geçici Teminat (TL)İhale Tarih ve Saati
Bitüm200 Ton1.775.200,0053.256,0029.03.2023-11.45

Taşınır mal ya da mallar, bedeli ödendiği halde şartnamedeki süre içinde teslim alınmaz ise, idare bunları müşteri hesabına bu Kanun hükümleri dairesinde satmaya yetkilidir. Mal/Malların süresi içinde teslim alınmaması ve ikinci defa satılması sebebiyle tahakkuk edecek masraflar, varsa idarenin diğer alacakları, ikinci satış bedelinden mahsup edildikten sonra, geri kalan kısmı, ilk müracaatında verilmek üzere müşteri namına emanet hesabına alınır. Satış bedeli idarenin masraflarını ve alacaklarını karşılamazsa, farkı teminattan mahsup edilir ve artanı müşteriye geri verilir.

Sözleşmenin akdedilmiş olması halinde feshedilerek yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.

Sözleşme yapma süresi içinde taahhüdün şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

4.İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ARANILAN BELGELER:

4.1. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgah sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

4.2. İsteklilerin ihalelere katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

 1. a)  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri

 1. b) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak; istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 DİK’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecek olup, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu,
 1. c) İdari şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
 1. d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
 2. e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, idari şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
 1. f) İhaleye katılan iştirakçinin Belediye’ye borcunun bulunmadığını gösterir Belediye Başkanlığımızdan alınmış vergi borcu yoktur belgesi.
 1. g) İhaleyi kazanan istekli sözleşme imzalandıktan sonra sözleşmede belirtilen süre içerisinde bitümün alım satım işlemlerini gerçekleştirerek teslim almak zorundadır.
 1. h) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun İletişim bilgileri formu

ı) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun taşınır mal görme belgesi

i)İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun doküman satın alındığına dair belge

j)Kanuni ikametgah belgesi

k)İhale dökümanları kapsamında satın aldığı imzalanmış şartname ve sözleşme tasarısı

 1. l) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge
 1. m) İdari şartname ekinde yer alan standart forma uygun son bir yıl içinde hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmediğini gösterir taahhütname,

n)Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı sureti, Tüzel kişilerde vergi levhası sureti,

İsteklilerin, içerisinde istenen belgelerin asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı idaremizce görülmüştür ibareli fotokopilerinin bulunduğu ihale başvuru dosyalarını ihalelerin başlangıç tarih ve saatine kadar Söğüt Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri ve iştirak belgesi almaları zorunludur.  

5.DİĞER HUSUSLAR

 1. a) İsteklilerin, ihale dökümanlarını satın almaları zorunludur.  

b)Şartname satın almayanlar ihalelere teklif sunamazlar.

c)İhale Komisyonu ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

 1. d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilan olunur.
İhale Tarihi ve Saati29 Mart 2023, 11:45
İlgili Birim / MüdürlükYazı İşleri Müdürlüğü
İhale Durumu Sonuçlandı
Son Müracaat Tarihi29 Mart 2023, 11:45